TG Telegram Group & Channel
پرسش وپاسخ زنان ازماما | United States America (US)
Create: Update:

سلام خانم دکتر جان وقت تون بخیر من سه ماه پیش یه کورتاژ جنین داشتم تا قبل کورتاژم هیچ مشکلی نداشتم و ناخواستە هم باردار شدم کە متاسفانە بچم تشکیل قلب نداد و کورتاژ شدم کلا هیچ تیکە ای دفع نکردم وکورتاژ کامل شدم در ضمن اولین بارداریم هم بود، یه هفتە بعد
از کورتاژ برای معاینە به دکترم مراجعه کردم بعد سنو واژینالی گفتن کە مشکل خاصی نیست و گفتن برای اینکە زودتر باردار بشی برام متفورمین 500و یدوفولیک تجویز کرد به مدت سه ماه.و دوبارە چهل روز بعد کورتاژم در حالی کە در حال مصرف متفورمین و یدوفولیک بودم پریود نشدم و وقتی به دکترم مراجعه کردم بعد سنو واژینالی گفتن بر اثر عوارض دارو دچار تنبلی تخمدان شدی و بە مدت دو ماه برام مدروکسی پروژسترون یا همون مدوفارم از شب پانزده تا بیست پنج پریودیم تجویز کرد الان سوالم اینە کە دارو هایم رو تمام کردم بهترین زمان برای دادن سنو کیه کە بدونم همچنان تنبلیم ادامه داره یا نە
و اینکە از کی میتونو اقدام به بارداری کنم ؟
ایا این شرایط من جایه نگرانی داره


پاسخ ماما


شما سه ماه بعد از سقط و کورتاژ میتونید اقدام مجدد کنید
خیر جای نگرانی نیس
نیاز ب سونو ندارین اقدام کنید اگه تا سه دوره نتیجه نگرفتین بعد میتونید سونو مجدد بدین
اما اگه اصرار ب گرفتن سونو دارین از روز اول پریودتون بشمارید روز دوازدهم تا شونزدهم میتونید سونو بدین

@doktorezanan
@zanan4

سلام خانم دکتر جان وقت تون بخیر من سه ماه پیش یه کورتاژ جنین داشتم تا قبل کورتاژم هیچ مشکلی نداشتم و ناخواستە هم باردار شدم کە متاسفانە بچم تشکیل قلب نداد و کورتاژ شدم کلا هیچ تیکە ای دفع نکردم وکورتاژ کامل شدم در ضمن اولین بارداریم هم بود، یه هفتە بعد
از کورتاژ برای معاینە به دکترم مراجعه کردم بعد سنو واژینالی گفتن کە مشکل خاصی نیست و گفتن برای اینکە زودتر باردار بشی برام متفورمین 500و یدوفولیک تجویز کرد به مدت سه ماه.و دوبارە چهل روز بعد کورتاژم در حالی کە در حال مصرف متفورمین و یدوفولیک بودم پریود نشدم و وقتی به دکترم مراجعه کردم بعد سنو واژینالی گفتن بر اثر عوارض دارو دچار تنبلی تخمدان شدی و بە مدت دو ماه برام مدروکسی پروژسترون یا همون مدوفارم از شب پانزده تا بیست پنج پریودیم تجویز کرد الان سوالم اینە کە دارو هایم رو تمام کردم بهترین زمان برای دادن سنو کیه کە بدونم همچنان تنبلیم ادامه داره یا نە
و اینکە از کی میتونو اقدام به بارداری کنم ؟
ایا این شرایط من جایه نگرانی داره


پاسخ ماما


شما سه ماه بعد از سقط و کورتاژ میتونید اقدام مجدد کنید
خیر جای نگرانی نیس
نیاز ب سونو ندارین اقدام کنید اگه تا سه دوره نتیجه نگرفتین بعد میتونید سونو مجدد بدین
اما اگه اصرار ب گرفتن سونو دارین از روز اول پریودتون بشمارید روز دوازدهم تا شونزدهم میتونید سونو بدین

@doktorezanan
@zanan4


>>Click here to continue<<

پرسش وپاسخ زنان ازماما
Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)