TG Telegram Group & Channel
پرسش وپاسخ زنان ازماما | United States America (US)
Create: Update:

یڪ سال پیش رفتم دکتربراے تنظیم پریودم قرص سیپروترن برام تجویز کردتاپنج ماه خوردم اماه یهوے ے استرس بهم واردشددوباره پریودم بهم ریخت ..الان پنج ماه است قرصم تمام شده آزمایش هورمون دادم رو۴۰بود.. والان دوماه پریودنشدم ودردتخمدان دل دردپریودی دارم بے بے زدم منفے بود لطفا راهنمایم کنید 🙏

پاسخ ماما گروه

میتونید امپول پروژسترون بزنید تا پریود بشین و مجدد برای منظم شدن پریود دارو استفاده کنید اگه درد تخمدان بیشتر از یک هفته شد سونو بده

@zanan4
@doktorezanan

یڪ سال پیش رفتم دکتربراے تنظیم پریودم قرص سیپروترن برام تجویز کردتاپنج ماه خوردم اماه یهوے ے استرس بهم واردشددوباره پریودم بهم ریخت ..الان پنج ماه است قرصم تمام شده آزمایش هورمون دادم رو۴۰بود.. والان دوماه پریودنشدم ودردتخمدان دل دردپریودی دارم بے بے زدم منفے بود لطفا راهنمایم کنید 🙏

پاسخ ماما گروه

میتونید امپول پروژسترون بزنید تا پریود بشین و مجدد برای منظم شدن پریود دارو استفاده کنید اگه درد تخمدان بیشتر از یک هفته شد سونو بده

@zanan4
@doktorezanan


>>Click here to continue<<

پرسش وپاسخ زنان ازماما
Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)