TG Telegram Group & Channel
شورای صنفی دانشگاه صنعتی قم | United States America (US)
Create: Update:

⭕️نامه شورای صنفی در‌خصوص فراهم نمودن فضایی مناسب (جهت خوردن و آشامیدن) برای دوستانی که شرایط روزه‌گرفتن را ندارند.

این نامه به معاونت محترم امور آموزشی دانشگاه ارسال شده و در دست پیگیری می‌باشد.

🆔@senfi_qut

⭕️نامه شورای صنفی در‌خصوص فراهم نمودن فضایی مناسب (جهت خوردن و آشامیدن) برای دوستانی که شرایط روزه‌گرفتن را ندارند.

این نامه به معاونت محترم امور آموزشی دانشگاه ارسال شده و در دست پیگیری می‌باشد.

🆔@senfi_qut


>>Click here to continue<<

شورای صنفی دانشگاه صنعتی قم


Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)