TG Telegram Group & Channel
Channel: Asham Tube
Back to Bottom
Akkam bultan jallatamtoota fi
Qaqqaaliiwwan hordodoftoota
Keenya harraaf jachoota barsiisoo
Hayyoota addunyaa is in affeera.

JOIN 👉 @jifaempire
Left jechuun duratti
Any comments👉 @binlawi
"Gammachuuf gaddi harkuma
Abbaa san jirti.Gammachuufis
gaddaafis murteessaan abbuma"


#Abraham_linkan
JOIN👉 @jifaempire
Eeyyeen!
Eeyyeen!
Mucaan maalta'e jattanmo akkam!
Eeyyeen!jattanii jirtu. Maarree harra
Gargala kutaan dhumaa asoosama
"Aadamiif caaltu" itti fufa!


At today night 2:30
#share_godhaa
JOIN👉 @jifaempire
"Aadamiif Caaltuu"
Kutaa dhumaa

(✍Yosan ganda jifar)

An caaltuun kee osoo onnee daran na dhiigduu obsaan of jabeessee kan sigatee kuteef sababa jaalala Lee turfachuu lubbuun siwaliin ce'uu abdiifi hawwii guddaa qabuufidha.

Qaalii kiyya guyyaa san akka harraatti sammuu kiyya keessatti deddeebi'aa onnee na urgufaa qaamni na hoollataa cinaa kiyya foxoqsaa jilajilaan qaama kiyya duguugee holatti nanaqe. Osoman ilaaluu qaamni kiyya akka shaamaatti babbaqee gadi lola'e.

Guyyaa San namtichi siin walitti jaalalaan hidhamuu kiyyaan duratti na jaallatuu fi na rakkisaa turetu ture.guyyaa halkan hirriba na dhirkee hogguu ba'u karaarratti na'eegee na kadhata ture. Altokko tokkos na sossodhaachisas tire.

Guyyaa tokko osoon mi'a bitachuuf gabaatti imaluu dugda duuba kiyyaan na tuttuqe hugguun garagalu is a ture. Ijji isaa diimatee barbareen gita ta'e.akka dinaatti ildiimmaan dhaabbi laaffisee jachoota jajjaboo furguuggachuu eegale.

"Amma booda sikadhachuuf si abdataa bara taruuf obsa hinqabu.abbaa manaakee dhiistee garakiyya akka dhuftuufis yaaliin kiyya laayyoo hin turre. Amma garuu obsis abdiin kiyyas cixarratti argamti. Jadhe ija natti babaasaa sagalee olfuudhee.

Jaalleen kee lubbuun turee ijaan arguu yoo feete hanga waggaa sadiitti dhiisiinii deemi hangasitti yoo si'eeggate sijaallata jachuudha. Anillee gaafas jireenya kee addaanis hinseenu jadhee

Anillee lubbuun siturfachuuf qalbiifi ija kiyyaan sihordofaa ija kee duraa maqe.qaalii kiyya hangs arraatitti takkumaa gochaaf oolmaa kee hordofuu irraa dadhabee hinbeeku. Oolmaaf bultumnikoo hordoffii kootiin hariiroo qabu ture.

Qaalii tiyya Adam jaalallee ta'uu kiyyatte gammadeera . dhugaadha ati dhuguma qaaliidha." Jattee xalayaa ishii goolabde lubbuun kiyya soorata addaa sooratte. Gammachuufi gaddi walitti na makamte.ijjii kiyya yogguu gara balbaka mooratitti acci darbamtuu jaalleen kiyya baraa alarra dhaabatti.

Amanuuf narakkise jismiin kiyya na hoollate manaama natti fakkaate tarkaanfachuuf yaalullee miilli kiyya soc naaf socho'uuf hin eyyemne ture.

Caalruun kiyya qaaliin dhuftee natti maratti yeroo dheeraam Sega boonyeen booda ija ishi IJA kiyyaan bara dheeraan booda wa simsiifne jechuudha.

Hordoftoota channel kiyya

Jaalalli obsa feeti
Jaalalli amanamummaa
Feeti
Jaalalli dhugaa dandammii
Cinqeellee ifgubbaarratti baatti.

#SHARE_SHARE_SHARE
Any comments👉 @binlawi

JOIN👉 @jifaempire
"Aadaan aadaadhuma yoo
Eenyuu dagatee irraa goree
Golatti naquuf tattafatellee!"
Turkiis tahu jarman!
Yoosiin yoosiidhuma!
Aadaanis aadaadhuma!
JOIN👉 @jifaempire
JOIN👉 @jifaempire
Ashamaa!
Ashhamaa!

✍
yosan gandajifaar

Golli keessan miiijuu
Halaalarra miidhagaa
Alli keessan qajeelaa
Qilleensarra fiffiigaa

Keessi keessan nagayaan
Faayee miidhagaan soree
Joorarraa baraara bahee
Qalbiin keessaniis horee

Haasifaa'u olmaanis
Bulmaatarea badhaadhee
Karaan keessan hundumtuu
Goga offolee jiidhee
😍

🍒Oolmaa Gaarii🍒
JOIN👉 @jifaempire
Hardoftoota chaanaalii keenyaa
Turtiin keessan haa badhaadhu
Jachaa sagantaa dorgommiitu
Itti aanuun isiniif dhihaata!
Dorgommichi namoota lama
lama Jidduutti gaggeeffama.
Dhumarratti namoonni dorgommii
Injifatan ni badhaafamu!

galmaa'uuf👉 @binlawi
#share_godhaa

JOIN👉 @jifaempire
JOIN👉 @jifaempire
Ashamaa! ashamaa!
Dorgomtoonni keenya dorgommiin
Harraa dorgommii "challenge" irratti
Xiyyeeffatu ta'ee kan qoosaa walitti
Qoosuun irra bashannansiisuu irratti
Dha kan xiyyeeffatu.
Challenge keenya harraa
"Short$long challenge" dha.
Harra galgala sa'aa 2 irratti
Jalqaba.
Asitri ergitu👉 @binlawi
Charraa gaarii!😍
Qaqqaaliiwwan koo!
Ashamaa!!
Ashamaa!!

Rakkoo muraasa namudateen
Miidiyaarraa guyyoottan muraasaa
Baden ture harra deebi'een jira.
Boohaartiin Kenya ittuma fufa😍
@jifaempire
Hayyee hayyee challenge
Keenya jalqabamee jira😊

#Keebeek_Hirphaa fi
#Taarikuu_abarraa
Daqiiqaa muraasa booda
Ni jalqabu bohaaraa haa
bullu jedha😍
#Long $ #Short_Challenges
Tarikuu abarraa(Long)

Ani dheeradha ...mtra
2 Oli
Yoon barbaade asi gadin
ilaala Yoon deemu isan
si'a tokko ejjedhu..si'a sadii
ejjeta😁
Comment here👉 @binlawi

@jifaempite
#Long $ #Short_Challenges
Keebeek hirphaa(Short)

Ani wanti nayaaddeessu
Suuraa nama dheeraa yoon
Fb irratti ilaalu see more isa
Jadhuu tuquu koodha😂

Comment here👉 @binlawi

@jifaempite
#Long $ #Short_Challenges
Taariku abarraa (Long)

Nama gabaabaafi...gogorriin
Wal natti fakkatu. Lachuu
gadi-dhihoodha😂
Comment here👉 @binlawi

@jifaempite
#Long $ #Short_Challenges
Taariku abarraa (Long)

Namni gabaabaafi..
Dhagaan bishaan keessaa
tokko..hin argaman😂
Yeroo baayyee nama gabaabaa
baajaajii biraa hin dhabdu..🤣

Comment here👉 @binlawi

@jifaempite
#Long $ #Short_Challenges
Keebeek hirphaa(Short)

Namni dheeraan gaafa
dulloome Gaala ba'aan
goobeesse fakkaata.
Osoo dhidhiibame illee
Hinqajeelu🤣

Comment here👉 @binlawi

@jifaempite
#Long $ #Short_Challenges
Taariku abarraa (Long)

Nama gabaabaa gadi
jedhii hin gaafatan Wal
bira waan ta'eef😁
Shammarran gaafa arrabsan
....kan indaqqoon lafa dhaabattee
mataa dhahattu ittin jedhu🤣

Comment here👉 @binlawi

@jifaempite
Forwarded from Imran Tahir
Ba'aa Gurmuu
✍Imran Tahir

Gararreen gaara guddaa
Gurmuutti kan fe'amee
Lafeef lafa adda maku

Jalli tuullaa booralee
Quphanuufuu faladha
Miila dhaabbi kan daaku

Inni gubbaa baatamuuf
Miillii ittiin dhaabbatanu
Yooniif walgituu baate

Ba'aa miti balaadha
Yoo millii lafeen cabaa
Cabaaf tiratee kaate

JOIN👉 @imrubintahir
Asham Tube pinned a photo
Forwarded from Imran Tahir
MISIRAACHUU !!!

Sirni eebba kitaaba obboleessa Keenya Abdussamad saaliloo seenaa eegamaa rabbii (s.a.w ) irratti xiyyeeffate "GOOTA GOOTOTAA " jedhu sadaasa 06 / 03 / 2013 ,bakka hayyoonni ciccimoo fi keessummoonni gurguddoon argamanitti,galma odaatti,sa'aatii 2:30 irraa kaasee sirna ho'aa ta'een ni gaggeeffama !

Kanaafuu sagantaa kana irratti hirmaachuun bashannanaa barachuun cinaatti , amantaa keenyaaf akka gumaachinu kabaja guddaan affeeramtanii jirtu.

Teessoon : galma odaa ( fuldura hoteela laaloo )
Sa'aatiin : 2:30
Barreessaan kitaabichaa: Abdussamad saaliloo
2021/03/02 20:39:18
Load New Feed
Back to Top