TG Telegram Group & Channel

⁣⁣⁣⚡️مراقب باشیم به خواب حرفه ای فرو نرویم...

📝ميگويند وقتی انسان در حال غرق شدن است بخواب می رود، یعنی حس می کند که در حال شناست، اما خواب است و دارد غرق می شود!

🔹یکی از آفت هایی که هر حرفه را تهدید می کند خواب حرفه ای است .

💡خواب حرفه ای عبارت است از حسی که به هر یک از ما دست می دهد و فکر می کنیم که کارمان را به بهترین نحو انجام می دهیم در حالیکه بر اثر روزمره‌گی به خواب فرو رفته ایم و روز به روز احتمال غرق شدن یا واژگون شدن را بالا می بریم.

#آموزشی
#انگیزشی
#دهکده_جهانی_دانش_مهارت_ابن_سینا
@gkvebnesina

⁣⁣⁣⚡️مراقب باشیم به خواب حرفه ای فرو نرویم...

📝ميگويند وقتی انسان در حال غرق شدن است بخواب می رود، یعنی حس می کند که در حال شناست، اما خواب است و دارد غرق می شود!

🔹یکی از آفت هایی که هر حرفه را تهدید می کند خواب حرفه ای است .

💡خواب حرفه ای عبارت است از حسی که به هر یک از ما دست می دهد و فکر می کنیم که کارمان را به بهترین نحو انجام می دهیم در حالیکه بر اثر روزمره‌گی به خواب فرو رفته ایم و روز به روز احتمال غرق شدن یا واژگون شدن را بالا می بریم.

#آموزشی
#انگیزشی
#دهکده_جهانی_دانش_مهارت_ابن_سینا
@gkvebnesina
Share with your best friend
View in Telegram

View MORE in Browser

United States Popular Telegram Group (US)